NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona en el Pla de Prevenció d’incendis forestals

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 4 de 5 de gener de 2018, edicte d’aprovació inicial de les bases de les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per a l’any 2018.

De la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 16 de gener de 2018, publicada al BOPG número 20, de 29 de gener de 2018, s’ha atorgat a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’import de 1.080,00€ per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat part de la despesa amb l’actualització del Pla de Prevenció d’incendis forestals municipal. El document respon a l’índex i esquema següents:

1- Antecedents, àmbit d’aplicació i termini de vigència.
2- Informació territorial del municipi de Brunyola i Sant Martí Sapresa.
3- Avaluació del perill i anàlisi de la vulnerabilitat.
4- Planificació de les actuacions.
5- Annexes : – Calendari de les actuacions – Resum econòmic i Cartografia.

La vigència del Pla inclou els anys 2019, 2020, 2021 i 2022.