NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona de suport als programes municipals anuals d’activitats fisicoesportives i d’organització d’esdeveniments esportius singulars 2019

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 25, de 5 de febrer de 2019, edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments, les entitats esportives, els consells esportius i els centres educatius, en el marc dels diferents programes de suport i destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

De la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 21 de maig de 2019 i d’acord amb la relació de subvencions concedides per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport any 2019, a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa s’atorguen 900,00 €.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat part de les despeses del curs d’exercici físic i prevenció de caigudes a la gent gran, de la Creu Roja.