NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona en el Fons de cooperació econòmica i cultural – Despeses per actuacions en camins

D’acord amb les bases específiques reguladores de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 18 de desembre de 2018 i publicades al BOP de Girona núm. 39 de 25 de febrer de 2019.

De la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 7 de maig de 2019 i d’acord amb la relació de subvencions concedides al Fons de Cooperació Econòmic i Cultural atorga a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’import de 47.729,98€ destinats en diferents àrees. Al fons de despeses per actuacions en camins per aquest any 2019 li corresponen 1.600€.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat part de la despesa  de conservació, manteniment i/o sega de marges de diferents camins de titularitat municipal.