NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona en el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per  l’any 2020- Línia de cooperació econòmica d’inversions i despeses corrents

D’acord amb les bases específiques reguladores de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 21 de gener de 2020 i publicades definitivament al BOP de Girona núm. 51 de 12 de març de 2020.

De la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de dia 16 de juny de 2020 i d’acord amb la relació de subvencions concedides al Fons de Cooperació Econòmic i Cultural atorga a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’import de 47.729,98€ destinats en diferents àrees. Al fons d’inversions i despeses corrents per aquest any 2020 li corresponen 38.630,80€.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat les inversions d’enguany relatives a la construcció del polivalent situat al polígon industrial Ca n’Illus.