NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines. Anualitat 2020

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 78 de 22 d’abril de 2020, edicte d’aprovació de la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència competitiva, en el marc dels diferents programes de suport i destinats al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines.

De la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 4 d’agost de 2020 i d’acord amb la relació de subvencions concedides per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 de febrer de 2020 i publicades al BOP de Girona núm. 41 de 28 de febrer de 2020, s’atorga a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’import de 1.200,00€ destinats en la promoció de l’activitat física.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat la totalitat del curs d’exercici físic i prevenció de caigudes per a gent gran 2019-2020.