NOTÍCIES 2018

Subvenció de la Diputació de Girona per al finançament de noves tecnologies. Anualitat 2020

Es va publicar en el BOP de Girona núm. 51 de 12 de març de 2020, edicte d’aprovació definitiva de les bases específiques reguladores de subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural, per l’any 2020.

De la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona de data 16 de juny de 2020 i d’acord amb la relació de subvencions concedides per al finançament de noves tecnologies, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 18 de febrer de 2020, s’atorga a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’import de 681,98€ destinats a les noves tecnologies.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha subvencionat part de l’adquisició de material tecnològic i sistemes de protecció i seguretat pels diferents ordinadors del consistori.