L’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa està treballant en el projecte per a la modificació de l’ordenança fiscal núm. 3 reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica, que trobareu el text de l’ordenança clicant en l’enllaç següent:

Anunci tràmit d’audiència modificació ordenança reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Podeu realitzar aquelles al·legacions, reclamacions i propostes que considereu oportunes durant un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la publicació, que ens podreu fer arribar per correu electrònic a: ajuntament@brunyola.cat. Aquest termini s’inicia el dia 6 d’octubre fins el dia 20 d’octubre ambdós inclosos.