BAN, sobre les mesures per evitar la propagació del Covid-19

Benvolguts,

Us informem que des d’avui dilluns 16 de març de 2020, s’ha informat del següent BAN per evitar la propagació del Coronavirus Covid-19:

BAN D’ALCALDIA

L’Il·lma. Sra Anna Maria Mascort Nogué, Alcaldessa de l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa INFORMA que atesa la necessitat d’evitar la propagació del coronavirus Covid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma, s’acorden les següents mesures:

Primer.- LIMITACIÓ DE LA LLIBERTAT DE CIRCULACIÓ DE LES PERSONES

Els ciutadans només podran circular per la via pública, quan sigui imprescindible, per a les següents activitats:

  1. a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
  2. b) Assistència a instal·lacions sanitàries.
  3. c) Desplaçament al lloc de treball per a prestació laboral, professional o empresarial.
  4. d) Tornar al lloc de residència habitual.
  5. e) Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
  6. f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances
  7. g) Per causa de força major o per situació de necessitat.
  8. h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa, que haurà de fer-se individualment , llevat que s’acompanyi persones amb discapacitat o per una altra causa

Es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les anteriors activitats o per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.

Tota persona que contravingui aquestes disposicions serà objecte de denúncia pels agents de l’autoritat.

Segon.- MESURES DE CONTENCIÓ ALS SERVEIS MUNICIPALS

Restaran tancats al públic tots els equipaments municipals i se suspenen fins a nova ordre qualsevol de les activitat lúdiques i/o formatives programades.

Les oficines municipals restaran tancades al públic, no obstant això qualsevol consulta es podrà atendre telefònicament al 972 42 32 14 en l’horari habitual d’oficina i qualsevol altre tràmit s’haurà de realitzar per mitjans telemàtics. L’Ajuntament dins d’aquest horari d’atenció al públic facilitarà la informació i procurarà facilitar els mitjans per fer aquestes gestions telemàticament.

D’acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els terminis administratius i els terminis de prescripció i caducitat d’acord amb la disposició addicional tercera i quarta respectivament.

Les consultes relacionades amb el padró es podran realitzar telemàticament a través de l’E-Tram de l’Ajuntament, accessible a través de la seu electrònica de la corporació i es donarà resposta a través d’E-Notum. La resta de gestions presencials al Padró queden suspeses d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020,de 14 de març, abans esmentat.

Pel que fa al Registre d’entrada de documents, només es registraran les comunicacions electròniques rebudes a través de l’E-Tram de l’Ajuntament accessible des de la seu electrònica de la corporació.

Les reunions del òrgans col·legiats de l’Ajuntament també restaran en suspens fins a nova ordre.

La qual cosa es comunica per al seu coneixement general i compliment.

Brunyola i Sant Martí Sapresa, 16 de Març de 2020

Anna M. Mascort Nogué
Alcaldessa