Ple ordinari 11 de desembre a les 19:30h

Benvolguts veïns,
Us informem que el proper dimarts 11 de desembre es celebrarà el Ple ordinari a les 19:30h a la Sala Gòtica de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:
1. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS.
2. RECONEIXEMENT AL SR. RAMON IGLESIAS PER LA CESSIÓ DELS TERRENYS DEL SAFAREIG DE SANT MARTÍ SAPRESA.
3. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA.
4. MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚMERO 2 DEL TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE BRUNYOLA I SANT MARTÍ SAPRESA EN L’ÀMBIT DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU-2.
5. DECLARACIÓ DESERTA DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL LOCAL POLIVALENT I OBERTURA DE PROCEDIMENT NEGOCIAT.
6. RESOLUCIÓ DE RECURSOS DE REPOSICIÓ DEL CARRER DEL FORN.
7. APROVACIÓ DEL MODEL DE CONTROL INTERN SIMPLIFICAT.
8. INFORMACIONS D’ALCALDIA.
9. DONAR COMPTE DE DECRETS D’ALCALDIA.
10. DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
11. PRECS I PREGUNTES.