Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) 2020-2024

El Ple de la corporació, en sessió ordinària de 30 de setembre de 2020, va aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Brunyola i Sant Martí Sapresa.

Havent-se exposat a informació pública pel període de trenta dies sense que s’hagin presentat al·legacions, aquest ha esdevingut aprovat definitivament, sense necessitat de nou acord plenari.

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya, en la sessió celebrada en data 22 de desembre de 2020, va homologar el DUPROCIM, amb una vigència de 4 anys.

DUPROCIM 2020-2024

Actualment, la Direcció General de Protecció Civil ja té disponible a la seva pàgina web, a l’apartat “Plans Municipals homologats” el quadre de plans homologats, disponible al següent enllaç.