– Què és el coronavirus SARS-CoV-2?
És un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. Presenta una simptomatologia clínica similar a la de la grip (febre, tos i malestar general). El 80% dels casos són lleus. Els casos més greus generalment afecten persones grans o que pateixen altres patologies.

– Com es transmet?
Per les gotes respiratòries que es generen amb la tos o l’esternut d’una persona malalta. Aquestes secrecions infectarien una altra persona si entressin en contacte amb el nas, els ulls o la boca d’aquesta.

– Què podem fer per protegir-nos?
Cal aplicar les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:
• Rentar les mans freqüentment (amb aigua i sabó o solucions alcohòliques), especialment després del contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn.
• Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o amb la cara interna del colze en el moment de tossir o esternudar i renteu-vos les mans de seguida.
• Evitar el contacte proper (a menys de dos metres) amb persones que pateixen infeccions respiratòries agudes i presenten tos, esternuts o expectoracions.
• Evitar compartir menjar i estris (coberts, gots, tovallons, mocadors, etc.) i altres objectes sense netejar-los degudament. És important recordar que, actualment a la demarcació, no es recomana l’ús de mascaretes com a mesura de protecció. Tampoc són necessàries precaucions especials amb l’aigua, els aliments, els animals i altres.

– Què cal fer davant la sospita d’estar infectat per coronavirus?
Cal trucar al 061 Salut Respon. Faran una valoració del cas i informaran de les indicacions que cal seguir.
Les autoritats sanitàries tenen protocols definits i unificats d’actuació en aquests casos per a contenir la propagació d’aquesta malaltia.

A continuació, un llistat de recursos divulgatius que poden ser d’utilitat:
– Preguntes i respostes sobre el SARS-CoV-2
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/faqs-sars-cov2.pdf
– Material divulgatiu sobre el coronavirus SARS-CoV2:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/
– Informació general i actualitzada sobre el nou virus:
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus
– Material creat per a difondre entre la ciutadania i guies específiques per a professionals:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/
– Recursos visuals per a xarxes socials i altres:
https://www.dropbox.com/s/7595rig6ssiuvry/CoronaVirus_XXSS_generic.jpg?dl=0
– Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel SARS-CoV 2:
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salu
t_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf

Moltes gràcies per la vostra col·laboració