Acord de suport a la moció relativa a les ocupacions delinqüencials d’habitatges

El Ple de la corporació, en sessió extraordinària de data 25 de novembre de 2020, va aprovar el suport a la moció aprovada per l’Ajuntament de Vidreres, relativa a les ocupacions delinqüencials d’habitatges.

Així mateix, es publica aquest acord a efectes de difusió per a general coneixement.

ACORD DE PLE