Subvenció de la Diputació de Girona. Fons de Cooperació Econòmica i Cultural. Fons de Cooperació Cultural 2021

D’acord amb les bases específiques reguladores de subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural aprovades inicialment pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 22 de desembre de 2020 i publicades definitivament al BOP de Girona núm. 38 de 25 de febrer de 2021.

Atesa la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària de dia 4 de maig de 2021 i d’acord amb la relació de subvencions concedides al Fons de Cooperació Econòmic i Cultural s’atorga a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’import de 47.755,56€ destinats a diferents àmbits. Al fons de despeses de cooperació cultural per aquest any 2021 li corresponen 6.817,20€.

Amb el suport econòmic de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa ha dut a terme els actes i actuacions de les festes locals i tradicionals del municipi i també les actuacions i espectacles efectuades durant la Fira de l’Avellana de 2021.