L’Ajuntament

CONVENIS

L’ajuntament de Brunyola i el Consell Comarcal de la Selva renoven anualment un conveni de prestació de serveis socials, que inclou:

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

 • Equip Bàsic d’Atenció Social
 • Servei d’Ajuda a Domicili Social
 • Servei d’Ajuda a Domicili per la Dependència
 • Servei de Teleassistència a domicili

SERVEIS ESPECIALITZATS

 • Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
 • Pla de dones de la Selva 2017-2015
 • Pla d’inclusió i Ciutadania
 • Servei de Transport Adaptat

ALTRES PROGRAMES
Pla de Desenvolupament Comunitari

Els Serveis Bàsics es fiancen en un 66% per part de la Generalitat de Catalunya i un 34% per part de l’Ajuntament.
Els Serveis Especialitzats es financen en un 100% per la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Brunyola i l’ajuntament de Riudellots de la Selva varen signar un conveni el 30.06.2011 i amb caràcter indefinit per a la utilització dels serveis del centre “El lliri blau”, de gestió delegada en favor del Consell Comarcal de la Selva. Els pactes establerts en el conveni son:

 • Utilització del centre de serveis d’àmbit rural per a la gent gran del municipi de Riudellots de la Selva per part dels veïns del municipi de Brunyola, que reuneixin les característiques exigides als usuaris del Centre, segons reglament
 • L’ajuntament de Brunyola haurà de formular sol·licitud de disponibilitat de places en el centre i l’Ajuntament de Riudellots resoldrà sobre la petició indicada
 • Les despeses de manteniment es repercutiran íntegrament i proporcionalment entre els municipis que utilitzin el servei
L’Ajuntament de Brunyola i l’Agència de Protecció de la salut renoven bianualment un conveni per al serveis mínims de protecció de la salut que s’especifiquen a l’annex de cada renovació. Els punts del conveni son:

 • Gestió del risc per a la salut derivada de la contaminació del medi
 • Gestió del risc per a la salut derivada de les aigües de consum públic
 • Gestió del risc per a la salut en els establiments públics i els indrets habitats
 • Gestió del risc per a la salut derivada dels productes alimentaris
 • Gestió de denúncies
 • Educació sanitària en l’àmbit de la protecció de la salut

Les accions especificades en aquest annex es porten a terme per part de l’APS sense cap contraprestació econòmica per part de l’Ajuntament de Brunyola.

L’Ajuntament de Brunyola es va adherir el 12.02.14 al conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom de la Generalitat de Catalunya, el consorci LOCALRET, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya per al impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions catalanes.

L’objecte del conveni és establir el marc de col·laboració entre les parts per fer efectiva la interoperabilitat telemàtica entre els sistemes d’informació de l’administració de la Generalitat, i els ens que en depenen, amb l’Ajuntament de Barcelona i els ens locals de Catalunya que signin aquest conveni. Aquesta adhesió no té un cost econòmic.

L’Ajuntament de Brunyola va aprovar en Junta de Govern Local de 29.01.14 el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Selva per els serveis de inspecció de les activitats connectades a la xarxa de clavegueram del polígon industrial Can Illus, fins el 31.12.14.

Els serveis que inclou es concreten en:

 • Fer les inspeccions a les activitats connectades a la xarxa de clavegueram municipal del polígon industrial de Can Illus
 • Fes les analítiques de les mostres de les aigües residuals obtingudes durant les inspeccions
 • Fer les analítiques d’autocontrol de l’efluent abocat a llera de la depuradora del polígon
 • Fer la gestió i seguiment que de les inspeccions i de l’anàlisi se’n derivi
 • Fer informes periòdics de les inspeccions a les activitats
 • Incoació dels expedients sancionadors i proposta de resolució

El cost total per el 2014 és de 6.716,89€ que facturen trimestralment, a raó de 1.679,22€.

L’ajuntament de Brunyola va aprovar en sessió plenària de 26 de juny de 2006 el conveni amb el Consell Comarcal per a la recollida i control dels animals de companyia abandonats o perduts, per un període de tres anys prorrogable tàcitament en períodes iguals successius.

L’objecte del conveni és:

 • La recollida dels animals de companyia domèstics (gossos i gats) abandonats, perduts o ensalvatgits
 • Manteniment dels animals de companyia domèstics (gossos i gats) recollits

El preu públic que abonen els municipis adherits a aquest servei es calcula en funció de:

 • El nombre d’habitants del municipi
 • El nombre d’habitatges
 • La superfície del municipi
 • El nombre d’animals recollits durant els últims tres anys al municipi
L’Ajuntament de Brunyola va aprovar en sessió plenària de 30 de juliol de 2007 el conveni amb el Consell Comarcal de la Selva en matèria de gestió cadastral, amb efectes des del 01.07.2007 i dins el marc de la delegació de la gestió tributària de l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana aprovada per l’Ajuntament en favor del Consell Comarcal.

El Consell Comarcal durà a terme els treballs derivats de les funcions de la gestió cadastral, dins el marc del conveni signat amb la Direcció General del Cadastre (20.05.2003), les quals afectin als béns de naturalesa urbana ubicats al municipi de Brunyola.
http://www.selva.cat/portal/index.php/servei-de-gestio-tributaria-i-cadastral
Els preus de la taxa per el servei s’establien a l’annex 1

La Junta de Govern local, en data 04.04.2017 va aprovar el Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Brunyola per al desenvolupament local a l’entorn de les varietats agrícoles i els productes singulars de la Selva.

Objecte del conveni:
Establiment del marc de col·laboració entre ambdues entitats per al desenvolupament del projecte desenvolupament local a l’entorn de les varietats agrícoles i els productes singulars de la Selva.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el marc de la convocatòria 2016 del Programa de projectes innovadors i experimentals (Resolució TSF/1592/2016, de 23 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals).

Les parts executaran el projecte en els termes previstos al Pla d’execució anual, a la resolució d’atorgament del SOC i ORDRE EMO/315/2015, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals).

Les parts executaran el projecte en els termes previstos al Pla d’execució anual, a la resolució d’atorgament del SOC i ORDRE EMO/315/2015, de 7 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals).

Responsabilitats i obligacions del Consell Comarcal de la Selva:

Responsabilitats

 1. La coordinació i deguda execució del projecte i de les seves accions
 2. La contractació dels serveis necessaris
 3. La coordinació de les comissions establertes
 4. La comunicació amb el SOC en relació a l’execució, incidències i modificacions
 5. La justificació econòmica i tècnica del projecte

Obligacions

 1. Fer constar, en els elements informatius i publicitaris que es desenvolupin en el marc d’aquest conveni, la participació de les entitats col·laboradores i incloure-hi el seu logotip corporatiu
 2. Crear, conjuntament amb l’entitat col·laboradora, una taula local dirigida a promoure la dinamització econòmica al voltant de les varietats agrícoles locals o dels productes agroalimentaris singulars. Aquesta taula reunirà agents de diversos sectors vinculats a la producció, comercialització o promoció del recurs
 3. Donar assistència tècnica a l’entitat col·laboradora per definir i executar accions de dinamització local (dinamització agroalimentària, comercial, turística, de promoció municipal, etc.) vinculades a les varietats agrícoles i/o productes singulars
 4. Difondre, en cooperació amb l’entitat col3laboradora, les actuacions del projecte entre els possibles agents participants del municipi col·laborador
 5. Informar l’entitat col·laboradora de l’estat d’execució de les actuacions del projecte i de les possibles incidències vinculades a l projecte

Responsabilitats i obligacions de l’Ajuntament de Brunyola:

 1. Fer una aportació econòmica de dos mil euros (2.000,00€) al Consell Comarcal de la Selva que es destinarà al cofinançament de les actuacions del projecte
 2. Facilitar i participar en el desenvolupament de les accions previstes al pla d’execució anual, i especialment en la creació de les taules locals i l’execució de les accions de dinamització local del seu àmbit municipal
 3. Facilitar espais per a les reunions i trobades presencials previstes al projecte
 4. Designar un representant per participar a la comissió de seguiment
 5. Utilitzar la imatge gràfica i els logotips institucionals en els termes que indiquen les bases reguladores de la subvenció i la guia de prescripcions tècniques
 6. Mantenir la traçabilitat i custòdia de la documentació relativa a la seva participació al projecte, identificar expressament les despeses en la seva comptabilitat i facilitar la documentació que els sigui requerida durant l’exercici de les funcions de control competents

Vigència i extinció

Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i serà vigent fins a la data de finalització del projecte, el 31.12.2017.