L’Ajuntament

ÒRGANS DE GOVERN

Alcaldessa: Sra. Anna Maria Mascort Nogué
1r. Tinent d’Alcalde: Sra. Conxita Camós Riera
2n. Tinent d’Alcalde: Sr. Roger Puigdevall Mascort

Resten adscrites a l’Alcaldia, amb caràcter general, totes les matèries no delegades. Amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, es reserven a l’Alcaldia les següents atribucions:

 • Representació General del Consistori
 • Presidència dels òrgans de Govern

JUNTS PER BRUNYOLA I SANT MARTÍ SAPRESA

 • Anna Maria Mascort Nogué (Alcaldessa de Brunyola)
 • Conxita Camós Riera (Regidora)
 • Roger Puigdevall Mascort (Regidor)
 • Carola Martí Trull (Regidora)

AGRUPACIÓ DE VEïNS – ACORD MUNICIPAL (ADV)

 • Francesc Johé Carreras
 • Mercè Rubirola Ferrer
 • Gemma Boada Bosch
COMPETÈNCIES DEL PLE
Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern

 • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals
 • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística
 • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal
 • Crear i regular òrgans complementaris
 • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes
 • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern
 • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització
 • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques
 • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques
 • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual
 • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària
 • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni
 • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Té periodicitat mensual

Estarà presidida per l’Alcaldia i integrada per dos regidors, per tant en nombre no superior al terç del nombre legal de regidors de l’Ajuntament de Brunyola, i seran els que a continuació s’indiquen:

Sra. Conxita Camós Riera
Sr. Roger Puigdevall Mascort

ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Comissió Especial de Comptes

La comissió especial de comptes està composta per:

JUNTS PER BRUNYOLA I SANT MARTÍ SAPRESA

 • Alcaldessa: Sra. Anna Maria Mascort Nogué
 • Vocal: Sra. Conxita Camós Riera

AGRUPACIÓ DE VEïNS – ACORD MUNICIPAL (ADV)

 • Vocal: Sra. Mercè Rubirola Ferrer

Consell de govern municipal

El consell de govern municipal està format pels següents membres:

JUNTS PER BRUNYOLA I SANT MARTÍ SAPRESA

 • Presidenta: Sra. Carola Martí Trull
 • Secretari: Sr. Roger Puigdevall Mascort
 • Vocal: Sra. Conxita Camós Riera