Subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua. Línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.

D’acord amb les bases específiques reguladores de la línia de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta aprovades inicialment pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua, en la sessió del dia 24 d’octubre de 2017, i publicades definitivament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7484 de 30 d’octubre de 2017.

Atesa la resolució definitiva d’atorgament de les subvencions de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, feta pública per Resolució TES/2725/2017, de 2 de novembre al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7503 de 24 de novembre de 2017, s’atorga a l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa l’import de 71.616,62€.

Amb el suport econòmic de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Ajuntament de Brunyola i Sant Martí Sapresa durant aquesta anualitat 2022, durà a terme la construcció d’una nova captació d’aigua a l’abastament de Sant Martí Sapresa.